Shih Li-Jen

King Kong Rhino in Shanghai Expo

King Kong Rhino, 2011

Close up

Shih Li-Jen Statement

Shih Li-Jen Bio

Shih Li-Jen Resume